Žádosti o přijetí do našeho domova doručujte prosím přednostně poštou, nebo e-mailem. Případné nejasnosti konzultujte telefonicky se sociální pracovnicí (tel.: 724 886 306).

 

Před nástupem do DD Borohrádek

Žádost o přijetí se podává na předepsaném tiskopise, jehož nedílnou součástí je i formulář vyjádření lékaře. Oba tiskopisy jsou k dispozici v kanceláři sociální pracovnice, nebo na těchto stránkách. Vyplněnou a zájemcem podepsanou žádost spolu s vyjádřením lékaře je třeba doručit do našeho zařízení, a to buď osobně, nebo poštou na adresu: Domov důchodců Borohrádek, Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek.

Žádost o přijetí do DD (platné od 1.1.2018)
Vyjádření lékaře (platné od 1.1.2013)

 

 Podaná žádost bude posouzena. Při naplněné kapacitě zařízení bude žadatel písemně informován o tom, že jeho žádost byla zařazena do evidence žadatelů o přijetí. Pokud bude žádost zamítnuta z jiných zákonem stanovených důvodů, obdrží žadatel písemné sdělení, které bude obsahovat důvod neposkytnutí služby.

Před přijetím do domova je žadatel kontaktován a v rámci dalšího jednání je seznámen s výší úhrad za pobyt, stravu a péči, jsou zjišťovány jeho potřeby, očekávání ve vztahu k poskytování služby a je dojednán způsob a podmínky poskytování sociální služby. Dále je s žadatelem prodiskutován obsah smlouvy, jejíž vzor je mu předán k prostudování. Během těchto jednání je také domluven konkrétní datum nástupu do domova.

 

Pobyt klienta v DD Borohrádek

 Při nástupu do našeho zařízení bude s žadatelem uzavřena Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory.

Smlouva o poskytování služeb (platné od 1.1.2019)

 

Při nástupu do DD Borohrádek je nutné mít s sebou:

  • občanský průkaz
  • průkaz zdravotní pojišťovny
  • peněžní hotovost na úhradu pobytu (přesná výše bude sdělena v rámci jednání se zájemcem o službu
  • doklad o výši důchodu
  • doklad o výši příspěvku na péči
  • hygienické potřeby a šatstvo a prádlo dle toho, co je senior zvyklý nosit (bližší informace podáme v rámci jednání před nástupem) 

 

Pokud to zdravotní stav žadatele dovolí, uvítáme, pokud si spolu s rodinou nebo jinou blízkou osobou přijede prohlédnout prostředí, do kterého přichází. Stejně tak budeme rádi, pokud se, v případě nepříznivého zdravotního stavu žadatele, přijedou podívat alespoň jeho příbuzní a blízcí. Do našeho zařízení si mohou klienti ze svého domova vzít jim milé a domov připomínající věci. Doporučujeme však předběžnou domluvu s pracovníky. Při nástupu se donesené věci zapisují do šatního lístku. Jakoukoliv změnu (přinesení nebo odnesení oblečení) je třeba oznámit na příslušné sesterně. Budeme rádi, když nástup nového klienta bude probíhat v pracovní den v dopoledních hodinách.

Toaletní a hygienické potřeby si klienti hradí ze svých prostředků. Nákup těchto potřeb si klienti zajišťují sami, s pomocí příbuzných nebo s pomocí pracovníků domova.

Návštěvy u klienta nejsou nijak omezeny. Nedoporučujeme pouze návštěvy v době osobní hygieny a jídel klientů. Je samozřejmě možné, aby klienti nějakou dobu trávili v rodinném prostředí. Předplacená částka za pobyt a stravu je pak klientovi vrácena formou vratky na pobyt mimo zařízení.

Prosíme příbuzné klientů, aby vždy a včas nahlásili kontaktní telefonní čísla a adresy (i jejich případné změny), abychom je byli schopni informovat o změně zdravotního stavu klienta nebo o dalších situacích, které je třeba řešit v součinnosti s rodinou.