Poslání Domova důchodců Borohrádek

     Posláním Domova důchodců Borohrádek je poskytovat seniorům v nepříznivé sociální situaci pomoc tak, aby vycházela z individuálních potřeb, aby byla zachována lidská důstojnost a aby bylo důsledně zajištěno dodržování lidských práv a svobod.

     Posláním je nahradit domov klientům, kteří vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu, nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.  

Cíle

     Cílem je další zkvalitňování poskytovaných služeb dostatečným počtem plně kvalifikovaného personálu a zlepšovat dobrý standard prostředí a vybavení Domova důchodců Borohrádek. Podpořit tak zachování kvality života uživatelům služeb a udržet jejich schopnosti a dovednosti při plném respektování jejich zvyklostí a přání.  

Cílová skupina

     Senioři zejména nad 65 let věku se sníženou soběstačností, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, která vyžaduje nepřetržitou péči, a u nichž nebyl diagnostikován alkoholismus, či porucha osobnosti, narušující klidné soužití s ostatními klienty.

    Územní vymezení cílové skupiny: Služba je poskytována seniorům, kteří mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně kteří prokážou vazbu na Královéhradecký kraj.

Principy činnosti DD Borohrádek

  • individuální péče a individuální přístup ke klientovi
  • zachování důstojnosti a diskrétnosti
  • plné akceptování individuálních potřeb klientů
  • aktivní působení na klienta s podporou samostatnosti
  • posílení sociálního začleňování