Vážení klienti, opatrovníci, žadatelé rodinní příslušníci a obchodní partneři Domova důchodců Borohrádek

v souvislosti se změnou legislativy si Vám dovolujeme předložit informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR)

Správcem osobních údajů je Domov důchodců Borohrádek, Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek, IČO: 42886180, vedený v OR vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, Pr 679.

Tel.: +420 494 381 234 e - mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   Datová schránka: quikhuf

Jaké osobní údaje Domov důchodců Borohrádek shromažďuje a zpracovává?

Domov důchodců Borohrádek shromažďuje a zpracovává základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich klientů, jejich opatrovníků či rodinných příslušníků. Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, číslo OP, telefon, e - mailovou adresu, adresu. Tato data jsou shromažďována ve chvíli, kdy je potřebujeme k plnění našich zákonných povinností.

Odděleně od OÚ sociálního charakteru, jsou shromažďovány také údaje o zdravotním stavu žadatelů a klientů, výsledky jejich vyšetření a stanovené diagnózy.

U dodavatelských firem zjišťujeme a zpracováváme IČO, DIČ, číslo účtu, adresu, číslo telefonu,  e-mail, datovou schránku.

Domov důchodců Borohrádek nezpracovává osobní údaje dětí mladších 16 let.

K jakým účelům Domov důchodců Borohrádek osobní údaje využívá a zpracovává?

Domov důchodců Borohrádek zpracovává osobní údaje bez souhlasu žadatelů o poskytnutí našich služeb, jako i našich klientů, za účelem splnění zákonné povinnosti jednání o smlouvě a plnění smlouvy o poskytnutí sociální služby "Domova pro seniory", i z titulu oprávněného zájmu správce dat. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě, pomocí prostředků výpočetní techniky, i v listinné podobě.

Jak dlouho Domov důchodců Borohrádek osobní údaje zpracovává?

Domov důchodců Borohrádek zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu jejich použití, po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu či dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů. Doba fyzické likvidace OÚ je následně dána zásadami spisového a skartačního řádu.

Musíme osobní údaje Domovu důchodců Borohrádek poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů, je stejně, jako uzavření smlouvy s Domovem důchodců Borohrádek, dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností. A to zejména při uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby "Domov pro seniory". Bez výše uvedených osobních údajů, nedokáže Domov důchodců Borohrádek požadovanou službu poskytnout.

Z jakých zdrojů Domov důchodců Borohrádek osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na poskytnutí služby " Domov pro seniory". Údaje o zdravotním stavu jsou nám poskytovány ošetřujícími lékaři a zdravotnickými zařízeními.

Jakým způsobem Domov důchodců Borohrádek zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod naší stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Domov důchodců Borohrádek disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy, zajišťujícími maximální ochranu zpracovávaných údajů, před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou či zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu Domov důchodců Borohrádek osobní údaje poskytuje nebo předává?

Domov důchodců předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem či pokud je to nezbytné pro ochranu práv Domova důchodců Borohrádek.

Domov důchodců Borohrádek si vyhrazuje právo pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování by bylo možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která by zavazovala zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje Domov důchodců Borohrádek.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů, přímo jinému správci, i právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby.

Subjekt OÚ má také právo na vznesení námitky proti zpracování OÚ. O vyřešení případné námitky bychom vás informovali.

Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle domova, písemně na adrese sídla domova nebo mailem na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jak Domov důchodců Borohrádek informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Žadatel o službu a klient jsou informováni o pravidlech zpracování osobních údajů v rámci jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby " Domov pro seniory". A to ústně, i na Žádosti o poskytnutí služby. Stejnými cestami je informován i doprovázející rodinný příslušník.

Toto poučeni a další detailní informace jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Domova důchodců Borohrádek, www.ddborohradek.cz .

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Na základě Doporučeného postupu č. 02/2018, kterým se v rámci metodického a koncepčního vedení  MPSV vypracovává Kodex chování ve smyslu čl. 40 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR pro potřeby výkonu sociální politiky, z jehož čl. 2.2 vyplývá, že ve smyslu čl. 37 odst. 4 nařízení GDPR pro příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, či územními samosprávnými celky při přihlášení se k tomuto kodexu, neplatí povinnost jmenovat pověřence.

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud by se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.

Borohrádek 23. 5. 2018